Podmienky používania

LOOXEE Podmienky Používania

 

Použitím alebo návštevou internetového web portálu LOOXEE (všeobecne, vrátane celého obsahu prístupného prostredníctvom Web stránky LOOXEE), súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Tieto Podmienky používania, vrátane prípadných zmien (spoločne ďalej len "Zmluva"), predstavujú právnu dohodu medzi LOOXEE ("LOOXEE") a Vami. Pri návšteve webovej stránky, súhlasíte, že budete viazaní všetkými týmito podmienkami.

LOOXEE môže podľa vlastného uváženia zmeniť alebo revidovať tieto podmienky a politiku kedykoľvek, a vy s týmito zmenami alebo revíziami súhlasíte. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek z týchto podmienok, nepoužívajte prosím Web stránku LOOXEE.

 

1. Popis služby

LOOXEE je internetový web portál, ktorý poskytuje obsah vytvorený tretími stranami. Tento web portál je zdrojom pre ľudí, ktorí chcú zdieľať a ktorí hľadajú, okrem iného, fotky a videá rôznych výrobkov vyrábaných a propagovaných tretími stranami. (Súhrnne "LOOXEE Služby")

Okrem iného, LOOXEE poskytuje platformu pre nahrávanie, zdieľanie, prezeranie a pripomienkovanie rôznych druhov komerčného obsahu. LOOXEE umožňuje registrovaným a neregistrovaným užívateľom (návštevníci aj registrovaní členovia sa spoločne nazývajú "Užívateľia"), pričom tam kde je to vhodné, tento pojem zahŕňa  aj "Inzerentov"), prístup do web portálu, kde môžu bez obmedzenia prispievať svojimi ponukami (súhrnne "Príspevky používateľov" prípadne "Inzercia").

LOOXEE vám udeľuje osobnú nevýhradnú, neprenosnú, obmedzenú, a odvolateľnú licenciu pre zobrazovanie obsahu a webových stránok v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Táto licencia má obmedzený rozsah poskytnutý pre LOOXEE príslušnými vlastníkmi chránených práv duševného vlastníctva. Prístup, alebo použitie webových stránok na tomto softvéri, osobnom počítači, a / alebo inom zariadení je povolený v rozsahu stanovenom nami alebo našimi poskytovateľmi obsahu.

2. Použitie

Nezákonné alebo neoprávnené použitie služby LOOXEE, vrátane zhromažďovania používateľských mien, osobných údajov a/alebo e-mailových adries členov elektronickými alebo inými prostriedkami za účelom zasielania nevyžiadaných e-mailov alebo neoprávneného prelinkovania s LOOXEE je zakázané.

2.1 Obsah tretích strán

Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetkých Užívateľov. Webový portál môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, alebo poskytovať obsah od tretích strán, ktoré vlastní alebo ovláda LOOXEE. LOOXEE nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany súkromia, alebo zvyklosti akejkoľvek web stránky tretej strany. Používaním web portálu výslovne zbavujete LOOXEE a jeho pridružených častí akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z používania akejkoľvek web stránky tretej strany. Preto vám odporúčame pri opustení web portálu prečítať si podmienky a zásady ochrany súkromia každej inej web stránky, ktorú navštívite následne.

3. Schopnosť Akceptovať Podmienky Používania

Webový portál a ďalšie súvisiace služby, ktoré LOOXEE ponúka, sú určené výlučne pre prístup a používanie osobami, ktoré sú trinásť (13) ročné alebo staršie. Použitím web portálu potvrdzujete, že máte aspoň trinásť (13) rokov a prehlasujete a zaručujete sa, že máte právo, právomoc a schopnosť vstúpiť do tejto Zmluvy a dodržiavať všetky podmienky tejto Zmluvy. Ak ste iba prehľadávali, alebo prechádzali stránky web portálu a ešte ste sa nezaregistrovali, vaše používanie tohto web portálu je stále predmetom tejto Zmluvy. V prípade, že nesúhlasíte s touto Zmluvou, nepoužívajte web portál.

4. Povinnosti Používateľa

Používateľ berie na vedomie, že nebude a nepovolí využitie svojho účtu iným osobám a že pri využívaní služieb na portáli sa nebude správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo so všeobecnou morálkou.

Používanie a členstvo LOOXEE stránky neplatí tam, kde je to zakázané.

Používateľ nesmie žiadnym spôsobom konať nasledovne: (a) nahrávať, vešať, prenášať, alebo inak sprístupňovať akékoľvek podanie, ktoré je nezákonné, škodlivé, výhražné, zneužívajúce, obťažujúce, protiprávne, hanlivé vulgárne, obscénne, útočiace na súkromie inej osoby (vrátane a bez obmedzenia akýchkoľvek osobných údajov, okrem tých s písomným súhlasom vlastníka), nenávistné, rasovo, etnicky alebo inak závadné; alebo obsahuje obsah pre dospelých, vrátane sexuálnych explicitných obrázkov (b) vydávať sa nepravdivo za cudziu osobu alebo organizáciu, alebo nepravdivo inému skreslovať vzťah s fyzickou alebo právnickou osobou; (c) falšovať hlavičky dokumentov alebo inak manipulovať s identifikátormi s cieľom zastierať pôvod prostredníctvom webových stránok, (d) nahrávať, vešať, alebo prenášať nevyžiadané komerčné e-maily alebo "spam", alebo vykonávať inú činnosť, ktorá je nejakým spôsobom spojená so "spamom", (e) nahrávať, vešať, alebo inak prenášať akékoľvek užívateľské podanie, ktoré obsahuje softvérové vírusy, alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy určené k prerušeniu, zničeniu, obmedzeniu funkčnosti, monitorovaniu, alebo neustálemu zdržovaniu sa na ktoromkoľvek takomto počítačovom softvéri alebo hardvéri alebo inom telekomunikačnom zariadení (f) škodiť, rušiť alebo narušiť LOOXEE web portál, alebo LOOXEE sieť, (g) úmyselne alebo neúmyselne porušovať akékoľvek platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné právo, alebo akékoľvek predpisy, alebo zákony, ktoré majú silu zákona, kde bývate, vrátane a bez obmedzenia akýchkoľvek právnych a správnych predpisov, týkajúcich sa cenných papierov, súkromia a kontroly vývozu (h) "stopovať", alebo inak obťažovať iných (i) podielať sa na podpore, alebo poskytovaní inštrukcií, alebo poskytovať video, užívateľské príspevky zobrazujúce nezákonnú činnosť, podporujúcu, alebo udávajúcu fyzické násilie a napádanie akejkoľvek skupiny osôb, alebo jednotlivcov, alebo podporovať, alebo udávať akt krutosti voči zvieratám; (j) používať web portál akýmkoľvek spôsobom, ktorý vystavuje LOOXEE na občiansku alebo trestnú zodpovednosť (k) podporovať, ponúkať na predaj, alebo predávať akékoľvek položky, produkty, alebo služby, ktoré (i) porušujú všetky platné národné, federálne, štátne, alebo miestne zákony, alebo nariadenia, (ii) pre ktoré nemáte plnú moc a autoritu v rámci všetkých príslušných právnych a správnych predpisov na podporu, ponúkanie, ani predávanie, vrátane všetkých potrebných licencií a povolení, alebo (iii) LOOXEE určuje, na základe vlastného uváženia, ako nevhodné na predaj prostredníctvom webových stránok (l) používať web, ako zásielkovú službu inej webovej stránky, ak to nie je povolené LOOXEE, alebo (m) prekračovať rozsah služieb, ktoré ste zaregistrovali.

LOOXEE určí na základe vlastného uváženia, aké kroky, ak existujú, sa musia prijať v prípade akéhokoľvek zisteného, alebo nahláseného porušenia vyššie uvedených podmienok.

4.1 Registrácia

Ak sa rozhodnete zaregistrovať sa na LOOXEE, budete musieť uviesť svoju vlastnú e-mailovú adresu a heslo. Následne dostanete e-mail pre overenie údajov. Po registrácii sa budete môcť prihlásiť pomocou svojej mailovej adresy a hesla. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti hesla a prístupového mena a ste plne zodpovední za všetky činnosti, ku ktorým dochádza v rámci používania hesla. LOOXEE si vyhradzuje právo držať zodpovednosť za všetky činnosti, ku ktorým dochádza v rámci uvedenia hesla. Ďalej súhlasíte s tým, že (a) okamžite informujete LOOXEE o neoprávnenom použití Vášho hesla alebo účtu, alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti a (b) zabezpečíte odhlásenie z vášho účtu na konci každého použitia. LOOXEE nemôže byť a nebude zodpovedný za akékoľvek straty, alebo škody vyplývajúce z vášho nedodržania tejto požiadavky. Ďalej súhlasíte, že nebudete používať účet, užívateľské meno, alebo heslo iného člena.

5. LOOXEE obsah

Beriete na vedomie, že za všetky informácie, obsah webových stránok, vrátane a bez obmedzenia, akýkoľvek text, softvér, grafika, fotografie, zvuky, hudba, video, interaktívne prvky a podobne, ku ktorým budete mať prístup v rámci služieb, alebo prostredníctvom ich využívania, nesie výhradnú zodpovednosť osoba, od ktorej obsah pochádza. Všetky tieto informácie sú ďalej súhrnne označované ako „Obsah“. Obsahu na webe je poskytovaný pre vás pre Vašu informáciu a osobné použitie a nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, prenášaný, vysielaný, zobrazovaný, predávaný, požičiavaný, alebo inak využívaný pre akékoľvek iné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných vlastníkov. LOOXEE si vyhradzuje všetky práva, ktoré neboli poskytnuté web stránke a jej Obsahu. Zaväzujete sa, že bez výslovného súhlasu v samostatnej dohode s LOOXEE nebudete za žiadnym účelom Obsah reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať, predávať, obchodovať s ním ani sprostredkovávať predaj, či využívať pre iné komerčné účely. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak si stiahnete alebo vytlačítite kópiu Obsahu pre osobné použitie, musíte dodržiavať všetky autorské práva a ďalšie vlastnícke práva v nich obsiahnuté. Súhlasíte, že nebudete obchádzať, zneužívať, alebo inak zasahovať do súvislosti s bezpečnostnými prvkami na webe, alebo funkciami, ktoré vylučujú, alebo obmedzujú používanie, alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu, alebo posilňujú obmedzenia na používanie webového portálu, alebo jeho obsahu.

5.1 LOOXEE ochranné známky a iné duševné vlastníctvo LOOXEE

Ochranné známky, servisné známky a logá obsiahnuté v obsahu sú vlastnené alebo licencované LOOXEE, podliehajú autorskému právu a iným právam duševného vlastníctva v rámci zahraničných právnych predpisov a medzinárodných dohovorov.

LOOXEE®, XpoCard® a ostatné ochranné známky uvedené na našich internetových stránkach sú ochranné známky spoločnosti LOOXEE zaregistrované vo vicerých krajinách po celom svete. Ostatné prvky, LOOXEE grafika, logá, hlavičky stránok, ikony, skripty a názvy služieb, sú ochranné známky alebo obchodný majetok LOOXEE. LOOXEE ochranné známky a obchodný majetok nesmú byť použité v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktoré nie sú majetkom LOOXEE a žiadnym spôsobom, nemôžu viesť k zámene medzi zákazníkmi, alebo akýmkoľvek spôsobom znevažovať, alebo diskreditovať LOOXEE. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré nie sú vo vlastníctve LOOXEE a objavujú sa na tejto stránke, sú majetkom ich príslušných vlastníkov a nezakladajú žiadne spojenie, odkaz a nevzťahujú sa k LOOXEE.

6. Užívateľské príspevky a reklamná politika.

Webový portál LOOXEE umožňuje vkladanie príspevkov od užívateľov a hosting, zdieľanie a/alebo uverejňovanie týchto príspevkov užívateľa. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že to, či sú alebo nie sú zverejnené tieto užívateľské príspevky, LOOXEE nezaručuje zachovanie dôvernosti. Niektoré užívateľské príspevky môžu byť považované za reklamu a preto je potrebné dodržiavať reklamnú politiku, ako je uvedené v odstavci 6.2.

Nekomerčné Užívateľské príspevky

LOOXEE web portál je prevažne zameraný pre podnikateľov a všetci užívatelia musia striktne spĺňať kritériá pre komerčné využitie. Užívatelia, ktorí nepredstavujú žiadnu komerčnú komunikáciu, môžu byť predmetom výhradného uváženia LOOXEE a ich príspevky možu byť považované za nekomerčný obsah (napr. fotografie členov rodiny, osobné oznámenia atď) a môžu byť zamietnuté, alebo odstránené bez náhrady.

Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že LOOXEE a jej zástupcovia (t.j. kontrolóri  a pod.), majú právo (nie však povinnosť), podľa vlastného uváženia, odmietnuť zverejnenie, odstrániť, alebo zablokovať prístup všetkým užívateľským príspevkom, ktoré sú k dispozícii na web portáli, alebo inom LOOXEE sieťovom produkte, alebo služby kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez dôvodu vôbec, s alebo bez predchádzajúceho upozornenia.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že LOOXEE môže uchovávať Užívateľské príspevky a môže tiež zverejniť Užívateľské príspevky, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takéto uchovanie, alebo zverejnenie je nevyhnutné pre: (a) podrobenie sa súdnemu procesu, (b) presadzovanie tejto Zmluvy, (c) reagovanie na tvrdenie, že akékoľvek Užívateľské príspevky porušujú práva tretích osôb, alebo akýkoľvek právny predpis, alebo nariadenie, alebo (d) ochranu práv, majetku, alebo osobnej bezpečnosti LOOXEE, jeho užívateľov, alebo verejnosti. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že technické spracovanie a prenos webových stránok, vrátane vašich užívateľských príspevkov, môže zahŕňať (a) prenos cez rôzne siete a (b) zmeny za účelom prispôsobenia technickým požiadavkám spojovacích sietí, alebo zariadení. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že ostatné údaje zozbierané a spravované na LOOXEE s prihliadnutím na používateľov sa môžu zverejniť v súlade s LOOXEE Ochranou osobných údajov, ako je uvedené tu.

Ste výhradne zodpovední za svoje užívateľské príspevky a všetky následné dôsledky spojené s ich zverejnením. V súvislosti s vašimi príspevkami potvrdzujete, reprezentujete a/alebo zaručujete, že vlastníte, alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy a povolenia na používanie a povolujete LOOXEE používať všetky tieto patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvá, autorské práva, osobnostné práva, alebo iné vlastnícke práva spôsobom, pre ktorý slúži tento web portál a to podľa týchto Podmienok používania.

6.1 Licencia pre užívateľské príspevky

Pre upresnenie, môžete zachovať všetky vaše vlastnícke práva uvedené priamo vo vašom príspevku. Avšak tým, že postúpite užívateľské príspevky na web, udeľujete LOOXEE celosvetovú, nevýhradnú, bezodplatnú, sublicencovateľnú, a prenosnú licenciu používať, reprodukovať, distribuovať, zobrazovať a vykonávať užívanie v súvislosti s web portálom LOOXEE (a jeho právnym nástupcom) jeho činnosťami, vrátane okrem iného aj podporu a redistribúciu časti, alebo celej webovej stránky v ľubovoľnom médiu, formáte a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov. Taktiež oprávňujete a poskytujete každému užívateľovi web portálu nevýhradnú licenciu a prístup k vašim príspevkom prostredníctvom web portálu. Všetky tieto užívateľské príspevky spadajú pod funkčnosť web portálu a riadia sa týmito Podmienkami používania. Vyššie uvedené licencie prestanú byť platné akonáhle odstránite, alebo zmazažete vaše užívateľské príspevky z webového portálu.

6.1.2 Recenzie, komentáre, komunikácia a ďalší obsah

Užívatelia môžu pridávať recenzie, komentáre a ďalší obsah a predložiť návrhy, nápady, pripomienky, otázky, alebo iné informácie, ak obsah nie je nezákonný, obscénny, výhražný, hanlivý, útočiaci na súkromie, porušenie práv duševného vlastníctva, alebo inak škodlivý tretím stranám, alebo inak závadný.

6.2 Reklamná politika

Bez obmedzenia pravidiel platných pre všetky príspevky užívateľa, sa všetky nasledujúce pokyny vzťahujú na všetky reklamy, ktoré sú uvedené na web portáli.

LOOXEE si vyhradzuje právo odmietnuť, alebo odstrániť reklamu, v prípade, že je v rozpore s reklamnou politikou, alebo týmito Podmienkami používania, bez ohľadu na to, či takéto užívateľské príspevky sú platené, alebo zadarmo.

V prípade odmietnutia, alebo odstránenia príspevku z web portálu LOOXEE nie je povinné vrátiť uhradenú sumu, iba ak by bolo takéto odstránenie protiprávne. V prípade porušenia akýchkoľvek povinností používateľa podľa týchto podmienok použitia, je používateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu.

Tieto usmernenia sa môžu zmeniť kedykoľvek a LOOXEE môže upustiť od niektorého z týchto pokynov podľa svojho uváženia.

6.2.1               Účty

    1. Inzerenti môžu vytvoriť alebo spravovať viac účtov pre reklamné účely.
    2. Inzerenti nemôžu programovať automatizáciu vytvárania účtov alebo reklamy, ak nemajú udelené povolenie podľa LOOXEE tak urobiť.

6.2.2               Vstupné stránky

1.   Reklamy, ktoré obsahujú URL alebo domény v tele, musia odkazovať na rovnakú adresu URL alebo doménu.

2.   Reklamy musia odviesť užívateľov na také cieľové stránky, na ktoré užívateľ klikne.

6.2.3     Kópia reklamy a obrazový obsah

                   1. Reklamy sa musia priamo vzťahovať k obsahu na cieľovej stránke.

   2. Reklamy musia byť jasné a musia zastupovať spoločnosť, produkt alebo značku, ktorá je predmetom reklamy.

                   3. Reklamy nemôžu urážať, obťažovať, alebo vyhrážať sa užívateľovi.

                   4. Reklamy nesmú obsahovať zvuk, ktorý sa automaticky prehrá bez interakcie užívateľa.

6.2.4     Zakázaný obsah

            1. Reklama nesmie byť nepravdivá, zavádzajúca, alebo podvodná.

            2. Reklama nesmie obsahovať, uľahčovať, podporovať, alebo odkazovať na nasledujúce:

1. Urážlivý, neúctivý, vulgárny, obscénny alebo nevhodný jazyk;

2. Obscénny, hanlivý, ohováračsky a/alebo nezákonný obsah;

3. Tabakové výrobky;

4. Muníciu, zbrane, paintball zbrane, alebo zbrane akéhokoľvek druhu;

5. Hazardné hry, vrátane a bez obmedzenia online casino, bingo alebo poker bez povolenia LOOXEE;

6. Podvody, ilegálne aktivity, pyramídové hry(reťazce) či reťazové listy;

7. Aktivity rýchleho zbohatnutia a ďalšie peňažné príležitosti, ktoré predstavujú odškodnenie za malé alebo žiadne investície, vrátane peňazí z tvorby programov, ktoré tvoria pracovné pozície na čiastkový alebo celý pracovný úväzok;

8. Obsah pre dospelých, vrátane nahoty, sexuálnej tématiky a/alebo obrázkov ľudí v pozíciách, alebo činnostiach, ktoré sú príliš sugestívne alebo sexuálne, či provokatívne a v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti;

9. Zoznamovacie aktivity pre dospelých, na stránkach so sexuálnym podtónom;

10. Nemravné hračky pre dospelých, videá, alebo iné nevhodné produkty so sexuálnou tématikou;

11. Neoverené farmaceutické výrobky, alebo farmaceutické výrobky, ktoré vyžadujú predpis od lekára;

12. Spy kamery, alebo nelegálne prehľadávacie zariadenia;

13. Neakreditované školy, založené na webe, ktoré ponúkajú titul určitého stupňa vzdelania;

14. Poburujúci nábožensky obsah;

15. Politické, náboženské programy a/alebo akékoľvek iné združenia nenávisti, trestnej a/alebo teroristickej činnosti;

16. Obsah, ktorý využíva politickú agendu alebo používa "horúce" problémy pre komerčné využitie bez ohľadu na to, či inzerent je súčasťou politickej agendy;

17. Nenávistné prejavy, zamerané či už na jednotlivca alebo skupiny, či na základe rasy, pohlavia, vyznania, národnosti, náboženskej príslušnosti, rodinného stavu, sexuálnej orientácie, pohlavnej identity, alebo jazyka;

18. Obsah, ktorý mieni proti akejkoľvek organizácii, osobe alebo skupine osôb, s výnimkou kandidátov, ktorí sa uchádzajú o verejnú funkciu;

19. Obsah, ktorý líči zdravotný stav hanlivým, alebo zápalovým spôsobom, alebo deformovanie zdravotného stavu v akomkoľvek prípade.

6.2.5          Bezpečnosť údajov

1. Nie ste oprávnení poskytovať údaje, ktoré od nás obdržite, žiadnej tretej strane, vrátane reklamných sietí.

6.2.6          Cielenie reklamy

1. Akékoľvek zacielenie reklamy na užívateľov atribútmi, ako je vek, pohlavie, bydlisko, alebo záujem, musí byť priamo súvisiace s ponukou.

6.2.7.         Ceny, zľavy a ponuky zadarmo

1. Reklama akejkoľvek ponuky, nemôže byť klamlivá alebo zavádzajúca.

2. V prípade, ak reklama obsahuje cenu, zľavu, alebo ponuky zadarmo:

1. musí cieľová adresa URL reklamy odkazovať na stránku, ktorá jasne a presne vysvetľuje zobrazenú reklamu;

2. musí byť jasne uvedené, aké akcie alebo kroky je potrebné splniť na kvalifikovanie sa k získaniu ponuky.

6.2.8          Reklama na alkoholické nápoje

1. Reklamy musia byť zamerané na osoby 21 ročné alebo staršie.

2. Reklamy nesmú obsahovať obsah, ktorý by mohol uviesť do omylu deti a mladistvých, z čoho by mohlo vyplývať, že spotreba alkoholických nápojov je dnes v móde, alebo že je povolená aj pre tých, ktorí sú neplnoletí.

3. Reklamy nesmú obsahovať prítomnosť maloletých, alebo sa zameriavať na neplnoleté osoby, alebo prostredie neplnoletých. Reklamy nemôžu zobrazovať alebo podporovať intoxikáciu.

4. Reklamy nemôžu nútiť, alebo lákať človeka k vyššej spotrebe alkoholu, nemôžu prezentovať odkazy na opojné účinky alkoholu, ani zachytávať aktivity, ktoré podnecujú k nadmernej konzumácii alebo pitiu, alebo navrhovať silu alkoholických nápojov, ktoré propagujú.

5. Reklamy nemôžu podporovať žiadne darčeky, ako odmenu za nákup alkoholických výrobkov.

6. Odporúča sa, aby reklama obsahovala text, ktorý podporuje zodpovedné pitie s mierou, napríklad "Pite Zodpovedne" alebo "Pite s rozumom".

6.2.9          Autorské práva a ochranné známky

1. Reklamy nesmú obsahovať žiaden obsah, ktorý by porušoval práva akejkoľvek tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, publicity, alebo iné osobné alebo vlastnícke práva.

2. Inzerent musí mať práva duševného vlastníctva a mať povolenie zobraziť svoju tvorbu, akou je reklama na LOOXEE web portáli.

6.2.10         Spam

1. Reklamy nesmú obsahovať, alebo podporovať 'spam', alebo iné reklamné či marketingové obsahy, ktoré by porušovali platné zákony, predpisy, alebo všeobecne platné normy.

6.2.11         Na stiahnutie

1. Reklamy nesmú obsahovať odkaz, či už priamo, alebo nepriamo na stránku, ktorá obsahuje spyware/malware sťahovanie, či už automaticky alebo manuálne užívateľom, alebo iné automatické sťahovanie.

2. Reklamy nesmú obsahovať ani odkaz na stránky, ktoré uľahčujú alebo podporujú:

1. Zber demografických a iných využiteľných informácií z počítača užívateľa bez výslovného súhlasu užívateľa;

2. Zber alebo žiadosť používateľského mena a hesla od akéhokoľvek užívateľa;

3. Akýkoľvek software, ktorý (i) "sa zakráda" do systému užívateľa a vykonáva činnosti skryté pre užívateľa, (ii) môže zmeniť, poškodiť, deaktivovať alebo nahradiť akýkoľvek hardvér alebo softvér nainštalovaný na počítači užívateľa, bez výslovného súhlasu užívateľa, (iii) je dodávaný ako skrytá súčasť ďalšieho softvéru či už zdarma, alebo za poplatok, (iv) automaticky sťahuje bez výslovného LOOXEE predchádzajúceho súhlasu, (v) predstavuje akékoľvek stiahnutie dialógových okien bez užívateľského povolenia (vi) môže porušiť alebo porušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, patentov alebo iného vlastníckeho práva.

6.2.12         Gramatika, štruktúra viet, pravopis, a používanie medzier

1. Reklamný text musí byť gramaticky správne a musí obsahovať správne vetové štruktúry v jednom z jazykov podľa webového portálu LOOXEE, t.j. angličtina, nemčina, slovenčina, čeština ...

2. Reklamný text musí byť v celých vetách.

3. Reklamy nesmú obsahovať nadmerné opakovanie (napr. "Kupujte, kupujte, kupujte").

4. Reklamy musia používať správny pravopis.

5. Reklamný text musí obsahovať gramaticky správne použité medzery.

 

6.2.13         Interpunkcia

1. Reklamy musia zahŕňať správnu interpunkciu.

2. Reklamy nesmú obsahovať zbytočne, alebo opakovane interpunkciu (napr. "Kúp teraz !!!").

3. Všetky celé vety (vrátane prípadu, že titulok reklamy je kompletná veta) musia končiť s jedným interpunkčným znamienkom. Vety nemôžu končiť elipsou, pomlčkou atď.

4. Výkričníky nemožno použiť v názve žiadnej reklamy.

6.2.14         Symboly

1. Používanie všetkých symbolov, čísel alebo písmen musí zodpovedať ich skutočnému významu.

2. Reklamy nesmú obsahovať opakované a zbytočné symboly.

3. Symboly nemožno použiť pre nasledujúce:

      1. Ak chcete nahradiť písmenami (napr. "$ Ave" namiesto "save");

      2. Ak chcete nahradiť celé slová (napr. "&" namiesto "a" alebo "$" namiesto "dolárov");

      3. Ako zbytočné skratky na skrátenie počtu znakov.

4. Symboly môžu byť použité pre nasledujúce:

      1. Ak symbol je súčasťou výrobku alebo značky;

      2. Ak je symbol spárovaný s peňažnou sumou (napr. "Uložiť 100 dolárov dnes");

6.2.15         Reklamné kategórie

Všetky reklamy by mali byť zaradené do kategórií podľa obsahu, ktorý predkladá užívateľ a to s najvyššou možnou presnosťou a v súlade s charakterom inzerovaného obsahu a jeho vnímania širokou verejnosťou s cieľom zabezpečiť efektívnosť LOOXEE služieb.

LOOXEE môže podľa svojho výhradného uváženia zmeniť, alebo premiestniť do inej kategórie konkrétnu reklamu, alebo odstrániť reklamu, ktorá nespĺňa uvedené kritériá.

7. Nevhodné príspevky užívateľov.

LOOXEE nenesie žiadnu zodpovednosť za monitoring LOOXEE Služby pre nevhodný obsah alebo správanie. Ak sa však kedykoľvek podľa svojho vlastného uváženia LOOXEE rozhodne sledovať svoje služby, aj napriek tomu, že nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, tak ako aj žiadnu povinnosť upraviť alebo odstrániť akýkoľvek nevhodný obsah, môže odstrániť všetky užívateľské príspevky, ktoré vo svojom úsudku, považuje za porušujúce túto Zmluvu, alebo urážlivé alebo nezákonné, alebo porušujúce práva, poškodzujúce, alebo ohrozujúce. Tieto príspevky označujeme ako "nevhodný Užívateľský príspevok ". Beriete na vedomie, že ste plne zodpovední za príspevky, ktoré vkladáte a sú viditeľné na webovom portáli a iných stránkach akejkoľvek inej tretej strany, alebo akýkoľvek iný materiál, alebo informácie, ktoré posielate alebo zdieľate s ostatnými užívateľmi, alebo nezúčastnenými tretími stranami prostredníctvom internetových stránok.

LOOXEE neschvaľuje žiadne užívateľské príspevky alebo akékoľvek stanoviská, odporúčania, alebo rady tu vyjadrené, a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s príspevkami užívateľa. LOOXEE nedovoľuje autorské protiprávne činnosti a porušovanie práv duševného vlastníctva na svojom web portáli. LOOXEE odstráni všetok obsah a užívateľské príspevky v prípade, že dostane informáciu, že takýto obsah alebo príspevok porušuje práva iného duševného vlastníctva. LOOXEE si vyhradzuje právo odstraňovať obsah a užívateľské príspevky bez predchádzajúceho upozornenia. LOOXEE má tak isto právo ukončiť prístup užívateľa na svoj web portál, keď daná osoba je odhodlaná opakovane porušovať autorské práva. Opakované porušovanie autorského práva znamená, že užívateľ bol informovaný o protiprávnom konaní viac ako dvakrát, a/alebo má viac ako dve pripomenutia na odstránenie z webového portálu. LOOXEE si tiež vyhradzuje právo rozhodnúť, či obsah alebo užívateľský príspevok sú v súlade s týmito podmienkami použitia a či užívateľ neporušuje autorské práva a práva duševného vlastníctva, ako napríklad nemravné, či hanlivé materiály, alebo príspevky nadmernej dĺžky. LOOXEE môže odstrániť takéto príspevky užívateľa a/alebo ukončiť prístup užívateľa k nahrávaniu materiálu v rozpore s týmito podmienkami poskytovania službieb a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a na základe vlastného uváženia.

Nie ste oprávnení používať stránku a jej služby na odkazovanie, presmerovanie, prepájanie alebo zhromažďovanie materiálu, ktorý porušuje diela chránené autorským právom, alebo porušuje, alebo podnecuje porušovanie práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany.

LOOXEE poskytuje webový portál, ako službu svojim užívateľom. LOOXEE nemonitoruje a nekontroluje obsah odoslaný alebo uložený na jeho serveroch, tak isto nekontroluje a nedohliada na obsah stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom tretích strán a odkazov. Ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných zákonov a dohovorov, vrátane a bez obmedzenia autorských práv.

Používaním tohto webu súhlasíte s tým, že všetky užívateľské príspevky vložené na tento portál sú pre používateľov a sú v súlade so všetkými platnými zákonmi po celom svete.

LOOXEE sa zaväzuje, že bude reagovať na sťažnosti porušovania autorských práv, ktoré budú hlásené správcovi webového portálu na nižšie uvedených e-mailových adresách. Ak ste vlastníkom autorských práv, alebo ste oprávnení konať v mene vlastníka autorského práva, alebo akéhokoľvek výlučného práva podľa autorského práva, a máte podozrenie, že vaša práca bola skopírovaná spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, prosíme vás o oznámenie tohoto porušenia LOOXEE a to na e-mailovú adresu agenta uvedenú nižšie nasledovnými informáciami:

1. Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene majiteľa výlučného práva, ktorý je údajne porušený;

2. Identifikácia diela chráneného autorským právom tvrdí, že bola porušená, alebo, v prípade viacerých diel chránených autorským právom na jednom online mieste sa vzťahuje jedno oznámenie, reprezentatívny zoznam týchto prác na internetových stránkach;

3. Identifikácia materiálu, ktorý porušuje, alebo je predmetom nezákonnej činnosti a mal by byť odstránený, alebo vypnutý. Zároveň bližšie informácie o danom materiáli;

4. Dostatok informácií povolujúcich LOOXEE kontaktovať žalujúcu stranu, vrátane mena, adresy, telefónného čísla a, ak je k dispozícii, e-mailová adresa, kde môžeme žalujúcu stranu kontaktovať;

5. Vyhlásenie, že žalujúca strana koná v dobrej viere a že použitie materiálu v spôsobe sťažnosti nie je povolené majiteľom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;

6. Vyhlásenie, že informácie uvedené v oznámení sú presné a že žalujúca strana je oprávnená konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

 

Všetky námietky porušenia autorského práva, alebo námietky týkajúce sa tohto web portálu by mali byť doručené na nasledovnú adresu:

 

E-mail: info@looxee.com

Poštová adresa: LOOXEE a.s., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovensko

Ak je hlásené porušenie práv na LOOXEE, pred odstránením napadnutého obsahu žiadateľ môže byť vyzvaný k tomu, aby zaplatil LOOXEE na jej žiadosť vklad rovnajúci sa vyplatenej sume na LOOXEE používateľom, ktorý predložil obsah, ktorý údajne porušuje jeho práva tretej strany. LOOXEE týmto súhlasí, že takýto vklad žalobcu musí byť bez omeškania a musí byť preukázané, že obsah je zásahom do práv žalobcu, alebo akejkoľvek inej tretej strany.

 

8. Zariadenia a softvér

 

Súhlasíte s tým, že ste zodpovední za náklady na prístup k internetu, kompatibilný softvér, a kompatibilné zariadenia na prístup a používanie webových stránok. Možno si budete musieť stiahnuť nejaký softvér pre používanie rozšírených funkcií a webových stránok. Možno budete musieť získať aktualizáciu alebo novú verziu z času na čas s cieľom pokračovať v používaní webových stránok LOOXEE. Požiadavky na systém či softvér sa môžu meniť kedykoľvek. LOOXEE nedáva záruku, že konkrétny počítač, prenosný prístroj, alebo iné záznamové zariadenie bude kompatibilné so softvérom a službami, ktoré vám boli poskytnuté a že akékoľvek zariadenie pomocou softvéru a služieb budú fungovať alebo že na stránkach bude pracovať zariadenie a softvér, ktorý práve používate.

 

9. Poplatky

Používanie web portálu LOOXEE a služieb, ktoré LOOXEE ponúka je všeobecne zadarmo. Registrovaní užívatelia môžu však využívať aj platenú službu LOOXEE, ktorá ponúka produkt Prémiová XpoKarta.

Prémiová XpoKarta je sekcia na webovom portáli LOOXEE, ktorá je umiestnená na viditeľnom mieste a jej cieľom je zabezpečiť vyššiu pozornosť návštevníkov pre obsah zverejnený v tejto zvýhodnenej sekcii.

Cena Prémiovej XpoKarty

Cena Prémiovej XpoKarty, ktorá sa nachádza vo zvýhodnenej sekcii na webovom portáli LOOXEE, je tvorená pomocou kreditov, ktoré si klient zakupuje pomocou platobného systému CardPay alebo PayPal. Základná cena jedného kreditu je 1 euro. Cena kreditu môže byť aj nižšia, čo závisí od výšky množstevnej zľavy pre jednotlivé balíky kreditov.

Používatelia si môžu objednať platené služby LOOXEE prostredníctvom objednávky on-line na webovom portáli LOOXEE. Takáto objednávka sa stáva právne záväzná potom, čo bola prijatá LOOXEE a prostredníctvom e-mailu potvrdená užívateľovi, ktorý si službu objednal.

10. Vyhlásenia a záruky.

Vy ako používateľ vyhlasujete a zaručujete sa, že všetky informácie, ktoré ste poskytli LOOXEE, sú presné a aktuálne a máte všetky potrebné práva a právomoc vstúpiť do tejto Zmluvy a vykonať úkony potrebné pre vás uvedené nižšie.

11. Ochrana súkromia a osobných údajov.

LOOXEE používa vašu IP adresu na zhromažďovanie demografických informácií.

LOOXEE web registračný formulár vyžaduje, aby používatelia zadali platnú e-mailovú adresu. Používatelia môžu optimalizovať prijímanie svojich budúcich e-mailov. Používateľov e-mail môže byť tiež použitý ako kontakt pre návštevníkov, kedykoľvek keď to LOOXEE považuje za potrebné a to z akéhokoľvek dôvodu.

LOOXEE web portál obsahuje fóra, recenzie, komentáre a ďalšie interaktívne oblastí pre používateľov. Majte na pamäti, že všetky informácie, ktoré sú zverejnené v týchto oblastiach sa stávajú verejnou informáciou, a preto vám odporúčame postupovať opatrne pri zverejňovaní vašich osobných  údajov.

Táto stránka má bezpečnostné opatrenia na ochranu proti strate, zneužitiu, a zmenu informácií pod našou kontrolou.

12. Ukončenie zmluvy

 

LOOXEE si vyhradzuje právo ukončiť váš prístup a/alebo zablokovať použitie webových stránok a má právo odstrániť ľubovoľný obsah a užívateľské príspevky kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu, vrátane a bez obmedzenia, v prípade nedodržania ktorejkoľvek časti tejto Zmluvy. LOOXEE si tiež vyhradzuje právo prerušiť poskytovanie celej alebo časti webovej stránky. LOOXEE si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia zmeniť alebo zrušiť webovú stránku a jej obsah kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že ukončenie vášho prístupu alebo používania webovej stránky a akékoľvek prerušenie LOOXEE pri poskytovaní webových stránok, môže byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia, a že LOOXEE nemá povinnosť uchovávať všetky užívateľské príspevky, poskytovať akékoľvek ďalšie prístupy ku všetkým užívateľským príspevkom alebo vám vrátiť užívateľský príspevok. Súhlasíte s tým, že LOOXEE nenesie zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek tretej strane pre takéto ukončenie alebo prerušenie.

 

13. Zrieknutie sa záruk / Obmedzenie zodpovednosti

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVANIE WEB PORTÁLU LOOXEE, BUDE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A ŽE LOOXEE SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ" A "TAK AKO SÚ K DISPOZÍCII." TO VŠETKO V CELOM ROZSAHU PODĽA ZÁKONA SA LOOXEE, JEJ PREDSTAVITELIA, RIADITELIA, ZAMESTNANCI A AGENTI ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH V SÚVISLOSTI S VAŠIM POUŽÍVANÍM TEJTO WEB STRÁNKY. LOOXEE NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA OHĽADOM PRESNOSTI A ÚPLNOSTI TEJTO STRÁNKY, JEJ OBSAHU ALEBO OBSAHU AKEJKOĽVEK ĎALŠEJ STRÁNKY ODKAZUJÚCEJ NA TÚTO STRÁNKU.

V ŽIADNOM PRÍPADE LOOXEE, JEJ PREDSTAVITELIA, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ALEBO ZÁSTUPCOVIA, NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, TRESTNÉ, ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z: (I) CHYBY, CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ V OBSAHU, (II) ZRANENIA, ALEBO POŠKODENIA MAJETKU, AKEJKOĽVEK POVAHY VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU A POUŽITIA WEBOVEJ STRÁNKY, (III) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVEROCH A / ALEBO VŠETKY OSOBNÉ INFORMÁCIE A / ALEBO FINANČNÉ INFORMÁCIE ULOŽENÉ V ŇOM, (IV) PRERUŠENIA ALEBO UKONČENIA PRENOSU DO ALEBO Z WEBOVEJ STRÁNKY, (V) AKEJKOĽVEK CHYBY, VÍRUSU, TRÓJSKEHO KOŇA, ALEBO PODOBNÉHO VPLYVU PROSTREDNÍCTVOM TRETEJ STRANY, (VI) AKÉHOKOĽVEK KONANIA ONLINE ALEBO OFFLINE AKÉHOKOĽVEK UŽÍVATEĽA LOOXEE SLUŽBY A / ALEBO (VII) AKEJKOĽVEK CHYBY, ALEBO OPOMENUTIA V AKOMKOĽVEK OBSAHU ALEBO ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZASLANÝM E-MAILOM, PRENÁŠANÝM, ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÝM CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, PORUŠENIA ZMLUVNÝCH PODMIENOK, ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, A TO, ČI STE ALEBO NIE STE OBOZNÁMENÍ S MOŽNOSŤAMI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIE ZÁRUKY JE UPLATNENÉ V NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERE, V AKEJ TO UMOŽŇUJE ZÁKON PRÍSLUŠNEJ JURISDIKCIE.

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE, ŽE LOOXEE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVATEĽSKÉ PRÍSPEVKY ALEBO OHOVÁRAČSKÉ, OFENZÍVNE ALEBO NELEGÁLNE KONANIE ŽIADNEJ TRETEJ STRANY A ŽE RIZIKO UJMY ALEBO ŠKODY VO VYŠŠIE UVEDENOM PRÍPADE NESIETE VÝHRADNE. PRI KÚPE VÝROBKU ALEBO SLUŽBY CEZ AKÉKOĽVEK MÉDIUM ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, BY STE MALI POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSÚDOK A BYŤ OPATRNÍ V PRÍPADE POTREBY.

BERIETE VÝSLOVNE NA VEDOMIE, ŽE LOOXEE NESMIE BYŤ PRE UŽÍVATEĽA HANLIVÝ, URÁŽLIVÝ, ALEBO PORUŠUJÚCI TRETIE STRANY A ŽE ZA RIZIKO POŠKODENIA ALEBO POŠKODENIA Z VYŠŠIE UVEDENÉHO V PLNOM ROZSAHU ZODPOVEDÁTE VY.

Tí, ktorí využívate prístup alebo použitie webových stránok z iných jurisdikcií, robíte tak podľa vlastnej vôle a ste zodpovední za súlad s miestnymi zákonmi.

14. Odškodnenie

Súhlasíte s tým chrániť, odškodniť a kryť LOOXEE, jeho členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov, pred akýmikoľvek nárokmi, škodou, záväzkami, stratou, nákladmi a dlhom (vrátane, ale nie obmedzená na právne zastúpenie), ktoré vyplývajú z: (i) Vášho používania a prístupu k internetovým stránkam, (ii) vášho porušenia niektorého ustanovenia týchto Podmienok používania, (iii) Vášho porušenia akéhokoľvek práva tretej strany, vrátane a bez obmedzenia akéhokoľvek autorského práva, vlastníctva, alebo súkromia, alebo (iv) každého tvrdenia, že jeden z vašich príspevkov spôsobí škodu tretej osobe. Táto obrana a povinnosť náhrady škody prežijú tieto Podmienky používania a vaše používanie webového portálu.

15. Rozhodné právo a spory

Návštevou LOOXEE webového portálu, súhlasíte s tým, že zákony Slovenskej republiky, bez ohľadu na princípy konfliktu zákonov, budú riadiť tieto Podmienky používania a akýkoľvek spor akéhokoľvek druhu, ktorý môže vzniknúť medzi vami a LOOXEE.

Všetky spory súvisiace akýmkoľvek spôsobom s Vašou návštevou LOOXEE web portálu alebo služieb ponúkaných prostredníctvom LOOXEE, musia byť rozhodované na príslušných súdoch v Slovenskej republike a vy súhlasíte s výlučnou jurisdikciou a miestom konania na takom súde.

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny na našich stránkach, politike a podmienkach používania kedykoľvek tým, že zverejníme aktualizovanú verziu na našom web portáli. Ak sa niektorá z týchto podmienok považuje za neplatnú, alebo z akéhokoľvek dôvodu nevynútiteľnú, bude sa táto podmienka považovať za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich podmienok.

Podmienky poskytovania služieb platné a účinné od 30.06.2010

 

LOOXEE, a.s.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovakia
IČO: 44753870